Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 105 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

พิธีเททองหล่อพระ

พิธีหล่อพระ

(แบบเต็มรูป)

๑. การเตรียมการ

            -ราชวัติฉัตรธง

            -ต้นกล้วย ต้นอ้อย

            -ด้ายสายสิญจน์ สำรับวงบริเวณพิธีและโยงไปที่พระสงฆ์

            -พิธีมณฑลต่างหากจากบริเวณเผาหุ่นเททอง

            -โลหะต่างๆที่จะหล่อพระ

            -ไทยธรรม         

            -เครื่องใช้สำหรับพิธีสงฆ์

            -ธูปเทียนตามจำนวนที่กำหนด

๒. การปฏิบัติ

            (ก่อนถึงเวลาฤกษ์เททองประมาณ ๒ ชั่วโมง)

            เจ้าภาพ             -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในปะรำพิธี

            พิธีกร                -อาราธนาศีล

            เจ้าภาพ             -จุดธูปเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์

            พิธีกร                -กล่าวชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม ฯลฯ)

                                    -อาราธนาศีล

            พระสงฆ์            -เจริญพระพุทธมนต์

            เจ้าภาพ             -จุดเทียนชัยและเทียนมงคล(เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบบทสรณ      

                                    คมน์)

            พระสงฆ์            -เจริญพระพุทธมนต์สลับไปกับโหรบูชานพเคราะห์(ขณะพระสงฆ์สวด

                                    พระปริตรประจำนพเคราะห์)

            เจ้าภาพ             -จุดธูปเทียนเท่ากำลังพระเคราะห์นั้นๆ (เมื่อใกล้จะถึงเวลาเททอง)

            เจ้าภาพ             -จุดเทียน ๔๐ เล่ม ธูป ๔๐ ดอก ที่โต๊ะหน้าเตาหุ่น อธิษฐานให้พระที่จะหล่อ

                                    นั้นสวยงาม และทรงมหิทธานุภาพ ขจัดทุกข์ภัย อำนวยความสุขทุกอย่าง

                                    (เมื่อถึงเวลาฤกษ์)

            พระสงฆ์            -เจริญชัยมงคลคาถา, โส อัตถะลัทโธ, สักกัตวา, นัตถิ เม, ยังกิญจิ,ภะวะตุ

                                    สัพ……………………

            เจ้าภาพ             -กลับเข้าสู่ปะรำพิธี ประเคนไทยธรรม กรวดน้ำรับพร

                                    (เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา)

                                                เสร็จพิธี

หมายเหตุ

            ๑. การจัดงานอาจจัดเป็น ๒ วันก็ได้ โดยวันแรกมีการเจริญพระพุทธมนต์ประจำนพเคราะห์ให้เสร็จสิ้นไปตอนหนึ่งก่อน(มักจัดให้มีสวดพุทธาภิเษกและนั่งปรกด้วย) วันที่สองเป็นวันเททอง

            ๒. เมื่อหล่อพระแล้ว ถ้าเป็นพระประจำวัน เจ้าภาพมักจัดพิธีบรรจุเพิ่มขึ้นอีก การบรรจุมีรายละเอียดดังนี้

๑. การเตรียมการ

            -โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๕,๗ หรือหมู่ ๙) พร้อมด้วยเครื่องสักการะ

            -แจกกันดอกไม้ ๒ คู่

            -เทียนทอง-เทียนเงิน อย่างละ ๑ เล่ม (หนักเล่มละ ๖บาท)

            -ธูป ๕ ดอก

            -ข้าวตอก ๕ กระทง        

            -ดอกไม้ ๕ กระทง (แต่ละกระทงมีดอกไม้ ๙ สี)

            -น้ำมันหอม ชาดหรคุณ แป้งเจิม

            -เทียนขี้ผึ้ง ๗ เล่ม (หนักเล่มละ ๖ สลึง ไส้ ๙ เส้น)

            -ธูปดอกเล็กๆ (ธูปจีน) ๘ ดอก

            -แผ่นเงินหรือทองหนัก ๑ บาท ๑ แผ่น ตัดเป็นวงกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ นิ้ว

            -เหล็กจาร

            -เครื่องสังเวย

            -ไทยธรรม

            -ที่กรวดน้ำ

๒. การปฏิบัติ (เมื่อถึงเวลาฤกษ์)

            เจ้าภาพ             -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยจุดเทียนทองเงินที่หน้าพระ จุดเทียน ๖

                                    สลึง ๕ เล่ม ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและระลึกถึงคุณบิดามารดา รวมทั้งผู้มี

                                    พระคุณ

                                    -จุดเทียนอีก ๒ เล่ม (เทียนธรรมดา) ตั้งไว้ข้างเครื่องสังเวย

                                    -จุดธูปจีน ๘ ดอก ปักไว้ที่เครื่องสังเวย แล้ว อธิษฐานตามความปรารถนา

            ประธานสงฆ์      -ใช้เหล็กจารเขียนดวงชะตาเจ้าภาพลงในแผ่นโลหะพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด

                                    ชื่อนามสกุล บิดามารดา เสร็จแล้วทาด้วยน้ำมันหอม ชาดหรคุณแล้วเจิมดวง

                                    ชะตา

                                    -ใช้เหล็กจารลงยันต์ใต้ฐานพระ

            พระสงฆ์            -เจริญชัยมงคลคาถา

            ประธานสงฆ์      -นำดวงชะตาบรรจุเข้าใต้ฐานพระ ปิดด้วยแผ่นโลหะ ขันนอต

                                    -เจิมฐานพระด้านหน้า และเจิมที่ฝาปิด

            เจ้าภาพ             -ประเคนไทยธรรม

            พระสงฆ์            -อนุโมทนา

            เจ้าภาพ             -กรวดน้ำ-รับพร     เสร็จพิธี

   พิธีหล่อพระ(แบบย่อ)

๑. การเตรียมการ

            -โต๊ะหมู่บูชา ๕,๗ หรือหมู่ ๙ พร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนพิธีทำบุญทั่วไป)

            -ไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

            -โต๊ะบูชาฤกษ์-สังเวยเทวดา(ตั้งนอกเต็นท์พิธี)

            -โต๊ะหมู่บูชา ๔ (แจกันดอกไม้ ๔, เชิงเทียน ๔, ตั้งอยู่บนโต๊ะเดียวกันนอกเต็นท์พิธีสงฆ์เพื่อ

            บูชาเทวดา)

            -แท่นประธานในพิธียืนเททอง(ข้างหน้าเตาเผาหุ่นพระ)

            -เตาหุ่นพระมีด้ายสายสิญจน์วงรอบ (ช่างหล่อเป็นผู้ดำเนินการ)

            -ปิ่นโตภัตตาหาร

๒. การปฏิบัติ

            (เมื่อพระสงฆ์พร้อมบนอาสนะแล้ว)

            ประธานในพิธี    -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง

                                    -รับศีล

                                    -ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์

                                    -จุดเทียนน้ำมนต์(เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อเสวนา….”)

                                    -จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์-สังเวยเทวดา

                                    -ประเคนไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหาร (เมื่อ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ

                                    ถ้าไม่ถวายภัตตาหารในพิธี)

            พระสงฆ์            -อนุโมทนา

            ประธานฯ          -กรวดน้ำ-รับพร

                                    -จุดเครื่องบูชาที่โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๔ ข้างนอกเต็นท์พิธีอธิษฐานขออานุภาพบุญ

                                    กุศล และอำนาจเทวดาบันดาลให้การหล่อพระสำเร็จเรียบร้อยงดงามโดย

                                    สวัสดี

            พระสงฆ์            -ประพรมน้ำพุทธมนต์ที่หุ่นพระ-ช่าง และผู้ร่วมพิธี

            ประธาน ฯ         -ไปยืนบนแท่น หย่อนแผ่นทอง เงิน นาก ชิ้นทอง ชิ้นเงิน ลงบนช้อนคันยาว

                                    ที่ช่างหล่อยื่นให้แล้วถือด้ามช้อนพร้อมด้ายสายสิญจน์ที่โยงมา เทลงในเบ้า

                                    หล่อพระโดยมีญาติและผู้ร่วมพิธีพนมมือถือด้ายสายสิญจน์ด้วย (ขณะนั้น

                                    พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจนเททองเสร็จ)

หมายเหตุ

            -ถ้ามีการเลี้ยงพระในพิธีด้วย ก็ประเคนไทยธรรม กรวดน้ำรับพรหลังจากพระฉันเสร็จแล้ว

 

ตัวอย่างกำหนดการ

ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเททองหล่อพระพุทธทีปังกร(จำลอง)

ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๖๑๙

............................

เวลา ๑๖๐๐      ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ มณฑลพิธีเททองหล่อพระ

เวลา ๑๖๑๐      พระสงฆ์นั่งปรก ๔ ทิศพร้อม ณ ธรรมาสน์

เวลา ๑๖๑๐      พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อม ณ อาสน์สงฆ์

เวลา ๑๖๑๕      ประธานในพิธี(ผบ.ทอ.)ถึงมณฑลพิธีสงฆ์

เวลา ๑๖๑๙      เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ฯถึงมณฑลพิธี

-          ผบ.ทอ.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง

-          ผบ.ทอ.ถวายเครื่องสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

-          อศจ.ฯ อาราธนาศีล

-          ประธานสงฆ์ให้ศีล

-          ประธาน(ผบ.ทอ.)และผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล

-          ประธานกรรมการดำเนินการ(ผบ.บน.๑ หรือผู้แทน)กล่าวรายงาน

-          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์/ผบ.ทอ.บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกตุมาลาพระพุทธทีปังกร ณ วิหารพระพุทธทีปังกร / พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

-          ประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์หุ่นพระ/เตาหลอมทอง/ช่างเททอง

-          เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ และ ผบ.ทอ.พร้อม ณ แท่นเททองหล่อพระพุทธทีปังกร(จำลอง)

-          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์/ผบ.ทอ.เททองหล่อพระพุทธทีปังกร(จำลอง)

-          พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา/เจ้าพนักงานประโคมดนตรีลั่นฆ้องกลองมโหรีปี่พาทย์

-          จนท.ฝ่ายพิธีการเชิญปัจจัยไทยธรรมพร้อม ณ ข้างธรรมาสน์ ๔ ทิศ

-          จนท.ฝ่ายพิธีการเทียบปัจจัยไทยธรรมหน้าที่นั่งพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

-          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กลับยังที่นั่งรับรอง

-          ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เรียนเชิญ ผบ.ทอ.ถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์นั่งปรก

-          ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เรียนเชิญ ผบ.ทอ.ถวายปัจจัยไทยธรรมเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ

-          ผบ.ทอ.,น.ชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

-          พระสงฆ์อนุโมทนา/ประธาน(ผบ.ทอ.)และผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร

-          ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เผดียงเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

-          พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

-          ผบ.ทอ.กราบพระที่แท่นหน้าโต๊ะหมู่บูชา ๓ ครั้ง/น้อมไหว้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

-          ผบ.ทอ.กราบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

-          ผบ.ทอ.พร้อม น.ชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ ส่งเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ขึ้น บ.กลับกรุงเทพ ฯ

-          เป็นเสร็จพิธี

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

หมายเหตุ ออกกำหนดการโดยได้ประสานงานกับทางฝ่ายเลขานุการเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ แล้ว สามารถปฏิบัติได้

               ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ผู้ประสานออกกำหนดการ