Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 14

Week 0

Month 150

All 28850

Currently are 60 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

หลักธรรมการอยู่ร่วมกัน

หลักธรรมการอยู่ร่วมกัน

                                       109331-01

      สาราณียธรรม  6  หมายถึง  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 

ถือว่า เป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี  มีอยู่ 6  ข้อคือ

      ๑.กายกรรม  อันประกอบด้วยเมตตา  คือ  การกระทำทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา  เช่นการอนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

      ๒.วจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตา  คือ  การมีวาจาที่ดี  สุภาพ อ่อนหวาน  พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

      ๓.มโนกรรม  อันประกอบด้วยเมตตา  คือ  ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  เป็นการคิดดีต่อกัน  ไม่คิดอิจฉาริษยา หรือ ไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท  หากทุกคนคิดแล้วปฏิบัติเหมือนกัน ความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในสังคม

      ๔.สาธารณโภคี  คือ  การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร  เพื่อแสดงความรัก ความหวังดี ของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน

      ๕.สีลสามัญญตา  คือ ความรักใคร่สามัคคี  รักษาศีลอย่างเคร่งครัด เหมาะสมตามสถานะของตน มีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

      ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  คือ  การมีความเห็นร่วมกัน  ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ

       ธรรม ๖ ประการ  ที่ผู้ใดได้ประพฤติจะเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เกื้อกูลกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน  อันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป