Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

หลักธรรมของคู่ชีวิต

หลักธรรมของคู่ชีวิต  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง พึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียงวพึงเป็น

 

ผู้มีศรัทธาเสมอกัน

มีศีลเสมอกัน

มีจาคะเสมอกัน

มีปัญญาเสมอกัน

 

ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพฯ

ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผุ้ขอมีความสำรวม 

เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน  ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก

มีความผาสุก ทั้งสองฝ่าย มีศีลเสมอกัน  รักใคร่กันมาก

ไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว  ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน  ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์  เพลิดเพลินบันเทิงใจอยุ่ในเทวโลก