Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 2

Yesterday 4

Week 21

Month 106

All 29435

Currently are 21 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

ธรรมานุศาสน์

Picture3

วิธีบันทึกไฟล์ PDF ธรรมานุศาสน์

๑. บทไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน

๒. วันมาฆบูชา

๓. พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

๔. ธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

๕. สังคหวัตถุ หลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจกัน

๖. เมื่อเป็นเฒ่าแก่พิธียกขันหมาก

๗. วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

๘. พิธีทำบุญวันสงกรานต์

๙. วันกองทัพอากาศ

๑๐. วันสงกรานต์เป็นประเพณีอันมีค่า

๑๑. พิธีตักบาตร

๑๒. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง มัชฌิมาปฏิปทา

๑๓. วันฉัตรมงคล

๑๔. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยเศรษฐกิจพึ่งตน

๑๕. วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก

๑๖. การประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

๑๗. เก็บตกวันวิสาขบูชา

๑๘. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยสันโดษ

๑๙. พิธีขอขมาก่อนอุปสมบท

๒๐. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยสัปปุริสธรรม ๗

๒๑. พิธีบรรพชาอุปสมบท

๒๒. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยประโยชน์ปัจจุบัน

๒๓. วันอาสาฬหบูชา

๒๔. พระภิกษุเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน คนแห่เทียนพรรษา

๒๕. เก็บตกผ้าอาบน้ำฝน

๒๖. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักการจัดสรรทรัพย์

๒๗. วันแม่แห่งชาติ

๒๘. เหตุไฉนจึงเรียกว่า แม่

๒๙. พิธีสงฆ์เนื่องในพิธีมงคลสมรส

๓๐. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์

๓๑. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร

๓๒. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยสุขของผู้ครองเรือน

๓๓. งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช

๓๔. พระวรคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช

๓๕. ตัวอย่างคำกล่าวงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

๓๖. วันมหาปวารณา

๓๗. พระปิยมหาราชรำลึก

๓๘. พิธีสวดพระอภิธรรมศพและวิธีปฏิบัติการแสดงความเคารพศพ

๓๙. ความรู้เรื่องกฐิน

๔๐. ประเพณีลอยกระทง

๔๑. พิธีรดน้ำศพพร้อมคำขอขมา

๔๒. รำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔๓. ทศพิธราชธรรม

๔๔. พิธีวางพวงมาลา(หรีด)

๔๕. จักรวรรดิวัตร หน้าที่ของนักปกครองที่ยิ่งใหญ่

๔๖. วันขึ้นปีใหม่ของไทย

๔๗. พิธีทำบุญปีใหม่

๔๘. วันครู

๔๙. หลักการครองตนเป็นพลเมืองที่ดี

๕๐. การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

๕๑. สาราณียธรรม หลักการอยู่ร่วมกัน

๕๒. โอวาทปาฏิโมกข์วันมาฆบูชา

๕๓. การตั้งเครื่องทองน้อย

๕๔. นาถกรณธรรม ธรรมที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง

๕๕. พิธีปูที่นอนเรียงหมอน ส่งตัว ในพิธีมงคลสมรส

๕๖. พิธีไหว้ญาติผู้ใหญ่ในพิธีมงคลสมรส

๕๗. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยพรหมวิหารธรรม

๕๘. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยอคติ ๔

๕๙. วันกองทัพอากาศ ๒๕๕๗

๖๐. ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๗

๖๑. พิธีไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ(ไหว้ผี)ในพิธีมงคลสมรส

๖๒. ตาลปัตร พัดยศ พัดรอง

๖๓. พิธีบูชาพระภูมิ

๖๔. วันวิสาขบูชา ๕๗

๖๕. วันอัฏฐมีบูชา

๖๖. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยอิทธิบาท ๔

๖๗. พิธีตั้งศาลพระภูมิ

๖๘. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยธรรมอันทำให้งาม

๖๙. พิธีบวงสรวงสังเวยเทวดา

๗๐. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยธรรมคุ้มครองโลก

๗๑. พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่

๗๒. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ

๗๓. พิธีถวายผ้าป่า(สามัคคี)

๗๔. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยธรรมทีทำให้แกล้วกล้า

๗๕. พิธียกเสาเอก

๗๖. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยธรรมเครื่องเจริญยศ

๗๗. พิธีทอดกฐินสามัคคี

๗๘. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยกำลัง

๗๙. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๘๐. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยกำลังของพระมหากษัตริย์ ๕

๘๑. พิธีลอยกระทง

๘๒. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยคุณสมบัติผู้นำ

๘๓. พิธีบรรจุศพ

๘๔. หลักธรรมนักบริหารว่าด้วยปากทางความเจริญ

๘๕. พิธีแห่ศพเวียนเมรุ

๘๖. อาเศียรวาท ๕ ธันวา

๘๗. พิธีฌาปนกิจศพ

๘๘. ธรรมสำหรับผู้ปรารถนาความสุข

๘๙. กรรมกิเลส ๔ ที่ควรละให้ได้

๙๐.  ธุดงค์

๙๑.  ฐานะ ๔

๙๒.  อบายมุข ๖

๙๓.  โทษการดื่มสุราเมรัย

๙๔.  ความสำคัญวันมาฆบูชา

๙๕.  รอยพระพุทธบาท

๙๖.  พิธีพระราชทานเพลิง(ส่วนกลาง)

๙๗.  วันที่ระลึก ทอ. (บุคคลหาได้ยาก)

๙๘.  วันกองทัพอากาศ ๕๘

๙๙.  พิธีพระราชทานเพลิง(ต่างจังหวัด)

๑๐๐. โทษของการเที่ยวกลางคืน

๑๐๑. โทษของการเล่นการพนัน

๑๐๒. วันวิสาขบูชา ๕๘

๑๐๓. โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร

๑๐๔. วันอัฐมีบูชา

๑๐๕. พิธีเก็บอัฐิ

๑๐๖. พิธีลอยอังคาร

๑๐๗. โทษของความเกียจคร้าน และ คำว่า ดูกร

๑๐๘. พิธีบรรจุอัฐิ

๑๐๙. มารดาดังพรหม

๑๑๐. พิธีทำบุญครบวันมรณะ ๗ - ๕๐ - ๑๐๐ วัน

๑๑๑. กรรม

๑๑๒. กฐิน

๑๑๓. กฐินโจร

๑๑๔. กฐินตกค้าง

๑๑๕. กฐินต้น

๑๑๖. กฐินราษฏร์

๑๑๗. ก้นกุฏิ

๑๑๘. การถวายอดิเรก