Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

km กองฯ

LOGO    

กองอนุศาสนาจารย์แห่งการเรียนรู้ : Learning Chaplain 

 logo 

 
      แผนกศาสนพิธี Click
      แผนกอบรม Click
      แผนกจริยศึกษา Click
      แผนกวิชาการ Click
      แผนกปรึกษาแนะนำ Click

 

lo1

       ตัวบ่งชี้ที่ ๑   Click here
       ตัวบ่งชี้ที่ ๒                                           Click here
       ตัวบ่งชี้ที่ ๓  Click here
       ตัวบ่งชี้ที่ ๔  Click here
       ตัวบ่งชี้ที่ ๕  Click here

 

 

lo3 

     KM กองทัพอากาศ  
Click here
     KM ยศ.ทอ          Click here

 

 

 lo2

     ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการปฏิบัติในงานพิธีปี45   
Click here
     มาตรฐานงาน                                        
Click  here
      ระเบียบการแต่งกาย Click here