Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 150 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การจัดการความรู้

๑.มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงาน(มีแผนที่ความรู้ K- Mapping/

มีกระบวนการเลือก - คัดสรรองค์ความรู้ที่จำเป็นของหน่วย)

>>> มีการนำแผนที่ความรู้ เพื่อเลือก/คัดสรรองค์ความรู้ที่จำเป็นของหน่วย

 

KM

๒.มีการสร้างและแสวงหาความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติอย่างเพียงพอ ในการพัฒนางาน

มีทำเนียบผู้เชี่ยวชาญในแต่ละงานหน่วย(TK)/มีทะเบียนคุมเอกสารที่สำคัญ(EK)

>>> ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ Click Here

 

๓.มีการจัดเก็บความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรอง อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ

(เก็บเป็นคู่มือ/เป็นโปรแกรม/เป็นระบบเพิ่มเอกสาร)

>>>

๔.มีการสร้างช่องทางที่กำลังพลของหน่วยเข้าถึงความรู้ได้ง่าย หลากหลายช่องทาง (ทั้งที่ใช้ ICT และไม่ใช้)

>>>

 

picweb

 

๕.มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) อย่างเป็นระบบทั้งภายใน-ภายนอก หน่วยงาน

>>>มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับ กอศ.ยศ.ทบ.หน่วยงานภายนอก

 

11071769 474064366094482 3929958553052212048 n 12226943 534902423344009 4345053587200665540 n

๖.มีการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ทอ.นโยบายและวิสัยทัศน์ ทอ.

>>>