Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 87 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การเรียนรู้ต่อเนื่อง

๑.หน่วยงานมีความพร้อมในการสร้าง/กระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับ บุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน

>>>

S 5898277  S 5898280

๒.หน่วยงานมีการใช้กระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ/เครื่องมือ/วิธีการเพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติงานและเรียนรู้ร่วมกัน

 >>>

๓.กำลังพลมีการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

>>>

P1110692 P1110707

๔.มีการส่งเสริมให้ มีเวทีที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน/เสนอความคิดเห็น ในเรื่องการทำงานหรือคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ

>>>

81291  81295

๕.กำลังพลมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้รับฟังและให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ

 >>>มีการสรุปงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อมีการประชุมกอง ประจำดือน

๖.กำลังพลมุ่งมั่นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ

(มี Expert ในงานที่สำคัญของหน่วย)กำลังพลสามารถคิดและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

>>>

1416814826157 1416814842205