Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

Banner1

จริยศึกษา

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 21

Yesterday 49

Week 21

Month 1249

All 17352

Currently are 40 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เพจกองอนุศาสนาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล

๑.ผู้บริหาร/ผู้นำหน่วยกำหนดทิศทางสนับสนุนและสร้างบรรยากาศในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

>>>เมื่อกองอนุศาสนาจารย์ สวดมนต์เรียบร้อย ผู้บริหาร จะมีการแนะนำสรุปการทำงานประจำวัน

 

11 112

๒.ผู้บริหาร/ผู้นำหน่วยมีการกระจายอำนาจ ในการปฏิบัติงานแก่กำลังพล

>>>

๓.ผู้บริหาร/ผู้นำหน่วย มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้

>>>ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

 

IMG 6977

๔.กำลังพลได้รับการประเมินสมรรถนะหน้าที่ตามเกณฑ์การประเมินการยกระดับการจัดการความรู้

จนเกิดความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ)

 >>> ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่

๕.กำลังพล นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบูรณาการการทำงาน

>>>

๖.กำลังพลมีส่วนร่วมในการทำการจัดการความรู้ มาใช้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

>>>

core2