Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 14

Yesterday 68

Week 195

Month 1329

All 19170

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เพจกองอนุศาสนาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

(มีระบบฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ทั้งภายนอกและภายใน)

>>>มีการนำโปรแกรม K-map มาพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

 

Untitled1

๒.มีการจัดทำ Website KM ด้วยโปรแกรมตามข้อกำหนดของ ทอ.สำหรับจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญ/

ความลับของหน่วยงานและจัดเก็บข้อมูลต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน RTAF KM Web Portal

>>> มีการจัดทำ KM ลงในเว็บไซต์

 

Untitled

๓.มีการพัฒนา Website KM ของหน่วย รองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการนำองค์ความรู้/

นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

>>> มีการนำความรู้จากเว็บหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

Untitled111

๔.มีเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับการบริหารจัดการความรู้(Manage Knowledge) เช่น ใช้ web portal

>>> มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูล

 

Untitled44

 

๕.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเพิ่มพูนความรู้  (Enhance Knowledge) เช่น e- learning ,Web - based learning

>>>เรียนรู้ผ่าน E - learning Click Here

 

E learning

 

>>>เรียนรู้สอบถามข้อมูลผ่าน Line Application

 

Untitled777

core2