ผู้บังคับบัญชา

preecha

น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ
ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt Preecha Worawatcharayan

Director of Chaplaincy Division

     prateep 

น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์
รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

        Gp.Capt Prateep Ruangsap

 Deputy Director of Chaplaincy Division

                            

     kissanalon   

น.อ.กฤษณพล ปราบพาล
อศจส.กอศ.ยศ.ทอ.

       Gp.Capt kissanapol prabpan

                    Senior Chaplain