ผู้บังคับบัญชา

prateep

น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์
ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt. Prateep Ruangsap

 Deputy Director of Chaplaincy Division

               kissanalon               

                      น.อ.กฤษณพล ปราบพาล
                         รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

                 Gp.Capt. Krissanapol prabpal

                           Senior Chaplain