ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

 

น.อ.วรุณ ศรีคำวงศ์
ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt. Prateep Ruangsap

Director of Chaplaincy Division

               kissanalon               

                      น.อ.กฤษณพล ปราบพาล
                         รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

                 Gp.Capt. Krissanapol prabpal

          Deputy Director of Chaplaincy Division

                                                      

             

           kissanalon               

                      น.อ.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร
                         อศจส.กอศ.ยศ.ทอ.

                 Gp.Capt. Natthaphon Noojonpet

                   Senior of Chaplaincy Division