ผู้บังคับบัญชา

 

kissanalon 

น.อ.กฤษณพล ปราบพาล
ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt. Krissanapol prabpal

Director of Chaplaincy Division

              surarat        

                      น.อ.สุรรัตน์  จันทะนาข่า
                         รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.

                 Gp.Capt. Surarat  jantanakha

          Deputy Director of Chaplaincy Division

                                                      

             

           kissanalon               

                      น.อ.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร
                         อศจส.กอศ.ยศ.ทอ.

                 Gp.Capt. Natthaphon Noojonpet

                   Senior of Chaplaincy Division