logo

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กองอนุศาสนาจารย์

 

001

๑.รองอำมาตย์โทขุนเวียรวีรธรรม

พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๘

002

๒.น.อ.ขุนสุทธธรรมประภาษ

พ.ศ.๒๔๘๘ - ๒๔๙๙

003

๓.น.อ.เมฆ อำไพจริต

พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๕

004

๔.น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง

พ.ศ.๒๕๐๕ - ๒๕๑๓

005

๕.น.อ.สละ  มีลักษณะ

พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๖

006

๖.น.อ.ภักดี  พยุงผล

พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๒๒

 007

๗.น.อ.กิตติศักดิ์ ฉิมบรรทิง

พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๕

 008

๘.น.อ.สมัย สิงหศิริ 

พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๖

 009

๙.น.อ.ธำรงค์ อัครพัฒน์

พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๗

 010

๑๐.น.อ.สนิท รอดเงิน

พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๓๑

 011

๑๑.น.อ.ทองสุข จทัชบุตร

พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๓

 012

๑๒.น.อ.ถวิล อิ่มใจพงษ์

พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๖

 013

๑๓.น.อ.ปนาท  ประสาทอดิศักดิ์

พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๗

 014

๑๔.น.อ.โกวิท ทวิชาตวรบุตร

พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙

 015

๑๕.น.อ.สงบ  จารนัย

พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๐

 016

๑๖.น.อ.ประทีบ สาวาโย

พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๒

 017

๑๗.น.อ.เฉลา บุญประเสริฐ

พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๔

 018

๑๘.น.อ.เฉลียว สังฆมณี

พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๖

 019

๑๙.น.อ.พูลชัย บุญปรก

พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

 020

๒๐.น.อ.เกษม แก้ววิเศษ

พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙

 021

๒๑.น.อ.สุรินทร์ คุ้มจั่น

พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๔

 022

๒๒.น.อ.จวน ทรงภูมิ

พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

 023

๒๓.น.อ.วันชัย บุญภักดี

พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

 024

๒๔.น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ

พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๓

       prateep01

   ๒๕.น.อ.ประทีป  เรืองทรัพย์

              พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

           SWAGEN

          ๒๖.น.อ.วรุณ ศรีคำวงศ์

            พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

 25

      ๒๗.น.อ.กฤษณพล  ปราบพาล

            พ.ศ.๒๕๖๕ - ปัจจุบัน