ระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

ที่ รายการระเบียบ คลิกเพื่ออ่าน

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการปฏิบัติในงานพิธี พ.ศ.๒๕๔๕

fill pdf forms 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๔๒ fill pdf forms
ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติการจัดการจัดงานด้านพิธี fill pdf forms 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
(ปลอกแขนสีเหลือง)
fill pdf forms 
 ๕ ระเบียบการถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ fill pdf forms 
 ๖ การแต่งกายของข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน fill pdf forms 
 ๗
 ๘
 ๙
 ๑๐