ระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

ที่

รายการระเบียบ

คลิกเพื่ออ่าน

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการปฏิบัติในงานพิธี พ.ศ.๒๕๔๕

fill pdf forms 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๔๒

fill pdf forms

ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติการจัดการจัดงานด้านพิธี

fill pdf forms 

กฎกระทรวง ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
(ปลอกแขนสีเหลือง)

fill pdf forms 

 ๕

ระเบียบการถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ

fill pdf forms 

 ๖

การแต่งกายของข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน

fill pdf forms 

 ๗

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๖๔

fill pdf forms 

 ๘

ประมวลจริยธรรม

fill pdf forms

 ๙

 ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.2565

fill pdf forms

 ๑๐

 ระเบียบกฐินพระราชทาน

fill pdf forms