PKJ

 

ที่ บทความประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม ทอ. click1
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  clickhere
หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการของพระมหากษัตริย์  clickhere
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย  clickhere
ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประเทศไทย  clickhere
การพิทักษ์รักษาความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติ  clickhere
พระพุทธศาสนากับองค์พระมหากษัตริย์ไทย  clickhere
พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  clickhere
ความมีจิตสำนึกที่ดี  clickhere
ระเบียบวินัยคือหัวใจของทหาร  clickhere
๑๐ หลักพรหมวิหาร 4 ประการ สำหรับผู้บังคับบัญชา  clickhere
๑๑ การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดย สมนึก แพทย์พิทักษ์  clickhere
๑๒ ความสามัคคี คือพลังของหมู่คณะ  clickhere
๑๓ มารยาททางทหาร  clickhere
๑๔ ความเสียสละเพื่อลดละความเห็นแก่ตัว  clickhere
๑๕ ฆราวาสธรรม  clickhere
๑๖ จักรวรรดิวัตร หลักธรรมแห่งพระราชา  clickhere
๑๗ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ สำหรับผู้บังคับบัญชา  clickhere
๑๘ ความละอายใจตนและความเกรงกลัวผลของความชั่ว  clickhere
๑๙ ความหมาย ความสำคัญ และหลักการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี  clickhere
๒๐ ความเป็นพลเมืองในวิถีระบอบประชาธิปไตย  clickhere
๒๑ แบบธรรมเนียมของทหาร  clickhere
๒๒ การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการรักษา  clickhere
๒๓ ความซื่อสัตย์สุจริต  clickhere
๒๔ ความหมายและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  clickhere
๒๕ อคติ ๔  clickhere
๒๖ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ ประการของพระมหากษัตริย์  clickhere
๒๗ การรู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพ  clickhere