PKJ

 

ที่ บทความประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม ทอ. click1
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  clickhere
หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการของพระมหากษัตริย์  clickhere
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย  clickhere
ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประเทศไทย  clickhere
การพิทักษ์รักษาความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติ  clickhere
พระพุทธศาสนากับองค์พระมหากษัตริย์ไทย  clickhere
พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  clickhere
ความมีจิตสำนึกที่ดี  clickhere
ระเบียบวินัยคือหัวใจของทหาร  clickhere
๑๐ หลักพรหมวิหาร 4 ประการ สำหรับผู้บังคับบัญชา  clickhere
๑๑ การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดย สมนึก แพทย์พิทักษ์  clickhere
๑๒ ความสามัคคี คือพลังของหมู่คณะ  clickhere
๑๓ มารยาททางทหาร  clickhere
๑๔ ความเสียสละเพื่อลดละความเห็นแก่ตัว  clickhere