logo

 

ภารกิจและวิสัยทัศน์ 


กองอนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ภารกิจกองอนุศาสนาจารย์

      "มีหน้าที่สอนและอบรมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม  แก่ข้าราชการ   นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง  และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ  ตลอดจนครอบครัว  นำปฏิบัติศาสนกิจ  พิธีกรรมต่าง ๆ  เป็นที่ปรึกษาทางใจ  รวมทั้งตรวจตรากิจการใน  สายวิทยาการอนุศาสนาจารย์  มีผู้อำนวยการกอง กองอนุศาสนาจารย์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

 

ลักษณะพิเศษของภารกิจ

           การปฏิบัติงานของ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.โดยภาพรวมคงเป็นไปตามภารกิจของ อศจ. โดยทั่วไปคือ งานบรรยายธรรม, งานพิธีกรรม, งานด้านวิชาการ, งานสอนศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมตลอดจนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิภาพทางใจ แต่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก อศจ. เหล่าทัพอื่นๆ คือ

              1.  ในด้านการนำปฏิบัติศาสนพิธี อันหมายถึง การให้ความรู้ คำแนะนำ การนำปฏิบัติและเป็นพิธีกรในการปฏิบัติงาน ด้านศาสนพิธีต่างๆ ขอบเขตการปฏิบัติภารกิจของ อศจ.ฯ มิได้จำกัดอยู่เฉพาะศาสนพิธีของส่วนราชการ เท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านศาสนพิธีแก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และครอบครัวโดยทั่วไปด้วย โดยถือคติที่ว่า จะต้องถูกต้อง เรียบร้อยเหมาะสมกลมกลืน และเป็นความสง่างามของผู้บังคับบัญชา

              2.  ในด้านการให้บริการทางศาสนา อันหมายถึง  การปฏิบัติงานด้านศาสนา ทุกด้าน แบบประยุกต์ในเชิงรุก เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ใกล้ชิดกับพระศาสนา และมีความซาบซึ้งในธรรมะ ผ่านรูปแบบการให้บริการด้านศาสนาต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมนำกำลังพลไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระ การนำสัญจรปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดปฏิบัติธรรม สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน การประกอบพิธีบำรุงขวัญด้านโหราศาสตร์ และพิธีพราหมณ์ เป็นต้น

          กล่าวโดยสรุป ภารกิจของ อศจ.กอศ.ยศ. ในปัจจุบันนอกเหนือจากภารกิจหลัก 5 ประการแล้ว ยังมีงานด้านอื่นๆ เช่น งานวิจัย ค้นคว้า คิด เขียน ให้คำปรึกษา ผลิตวารสารธรรมะฯ (ช่อคูน ) และที่สำคัญยังยึดแนวทางในการปฏิบัติในเชิงรุก คือ ให้บริการศาสนาในด้านต่างๆ คลอบคลุมไปทั่วกองทัพอากาศ ทั้งนี้ด้วยกำลังพลที่จำกัด แต่ยืนหยัดปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตามแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่ว่า "รวดเร็ว ถูกต้อง อาคารสถานที่สะอาดสวยงามและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน "

 

วิสัยทัศน์

               "เป็นหน่วยงานชั้นนำในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีขวัญ กำลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ"