เว็บที่กี่ยวข้อง


 

 

หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
   - กระทรวงกลาโหม
   - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   - กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กองทัพบก
   - กองทัพเรือ
 
 หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
   - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
 หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
 
 หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
   - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 
 หน่วยงานด้านการศึกษา
   - กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ