๐๘ ธ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.อ.เจริญ ทุ่งกลาง อศจ.บน.๕ ปฏิบัติพิธีวันที่ระลึก "สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. พร้อมด้วย พ.ญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. พร้อง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในการนี้ น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ คุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๕ ให้การต้อนรับ ทั้ง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ผู้ใหญ่ ทอ. วีรชนพร้อมครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธ.ค. ๒๔๘๔ ณ กองบิน ๕ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009