๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ผู้รับผิดชอบงานจริยศึกษา รับคำสั่ง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. มอบหมาย อาจารย์บุญยัง ชุ่มชื่น อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.  ปฏิบัติหน้าที่ สอนวิชาคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวนรุ่นที่ ๘๘ จำนวน ๒๕๐ นาย ในหัวข้อ "พุทธธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ณ รร.นป.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005