๘ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น. น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.อานนท์  อินทร์เถื่อน อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เพื่อสนับสนุนภารกิจในโครงการ "วัดพระศรีช่วยชาติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙" สนองพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี ศ.ดร.พระมหาพศธร ฐิตสํวโร (พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร) ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นผู้มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง โดยมี พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. พร้อมอุปนายกสมาคม รับมอบ และมอบให้ จก.กร.ทอ.นำไปแจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทอ. ต่อไป  ณ สมาคมแม่บ้าน ทอ.

 001

 

002

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 จัดทำโดย  ร.ต.ธนพล  ศรีบุญเรือง      ตรวจ/แก้   น.ท.ประกอบ  สมานทอง