๐๘ พ.ค.๖๒ น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. สอนวิชาคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๕ ณ รร.นป.ยศ.ทอ.

01 800 600

 

02 800 600

 

03 800 600

 

04 800 600

 

05 800 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด