กอศ.ยศ.ทอ. ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

วาระการประชุม กอศ.ยศ.ทอ.
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ น. 
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๖๒
วาระที่ ๓ ติดตามงานตามสั่งการของ ผบช.
วาระที่ ๔ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน/ข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ
- งานอบรม
- งานจริยศึกษา
- งานศาสนพิธี
- งานวิชาการ
- งานปรึกษาแนะนำ / สวัสดิภาพทางใจ
- งานธุรการ
วาระที่ ๕ เรื่องจากที่ประชุม กห./ทอ./ยศ.ทอ.
วาระที่ ๖ เรื่องของ ผู้บังคับบัญชา
วาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
จบการประชุม

 

001 800 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

004 800 600

 

014 800 600

 

007 800 600

 

005 800 600

 

006 800 600

015 800 600

 

008 800 600

 

009 800 600

 

010 800 600

 

016 800 600

 

017 800 600

 

018 800 600

 

013 800 600

 

011 800 600

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด