๑๕ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ น. น.อ.กฤษณพล ปราบพาล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. สอนวิชาคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ ๒๐ ณ บก.ทอ.

001 800 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

004 800 600

 

005 450 600