๑๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๖๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.กฤษณพล ปราบพาล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ. และ อศจ.ยศ.ทอ. นำพา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นายทหารนักเรียน กองทัพอากาศ ปฏิบัติพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ท่าดินแดง

 

001 800 389

 

002 800 600

 

003 800 389

 

004 800 600

  

005 800 600

 

006 292 600

 

007 450 600