๒๒ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับเชิญจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวิทยากรอบรมบุคคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น โดยมี พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน ณ รร.อเวนิว ปิ่นเกล้า

 

004 800x400

 

006 800 534

 

005 800 534

 

009 656 600

 

003 800x400