๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ประธานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เปิดโครงการฯ มี อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงงานราชการ และครอบครัว ทอ. ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้นิมนต์พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอาจารย์วิปัสสนา

 

001 800 600

 

003 800 600

 

002 800 593

 

007 800 600

 

004 800 600

 

005 800 600

 

006 800 600

 

008 800 600

 

009 800 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด