๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. น.ท.กิตติบดี ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โดยมี พล.อ.ต.แมน ปิยะอิศรากุล เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์ วทอ.ยศ.ทอ.

001 800 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

004 800 600