๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ น.ท.กิตติบดี ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมประชุม คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยศ.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.แมน ปิยะอิศรากุล เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

001

 

002

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด