๑๑ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. สอนวิชาคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน  ณ รร.นป.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

006

 

005