๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.ทองใบ ปัตตายะโส อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.  เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายศาสนพิธีกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานฯ และมีผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายศาสนาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา

 

001

 

002