๒๖ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. น.อ.กฤษณพล ปราบพาล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองส่องสะท้อนจรรยาบรรณวิชาชีพ ในกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมและจรรยาบรรณบุคลากร แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   โดยมี พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "ทำงานอย่างไร ให้มีความสุข" ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 

001

 

002

 

005

 

003

 

004

 

006

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด