๒๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. น.ท.กิตติบดี ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.  เข้าร่วมประชุมการจัดทำประวัติหอพระพุทธเมตตาฯ โดยมี พล.อ.อ.จิโรจ บำรุงลาภ ผทค.พิเศษ ทอ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม สนง.ที่ปรึกษากองทัพอากาศ

001

 

003

 

002