๑๐ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.  รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. สอนวิชาคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นพันจ่า รุ่นที่ ๔๑ ในหัวข้อ "พุทธธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต"  ณ รร.นป.ยศ.ทอ.

 

002

 

001

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด