กอศ.ยศ.ทอ. ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

วาระการประชุม กอศ.ยศ.ทอ.
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ น. 
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๖๒
วาระที่ ๓ ติดตามงานตามสั่งการของ ผบช.
วาระที่ ๔ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน/ข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ
- งานอบรม
- งานจริยศึกษา
- งานศาสนพิธี
- งานวิชาการ
- งานปรึกษาแนะนำ / สวัสดิภาพทางใจ
- งานธุรการ
วาระที่ ๕ เรื่องจากที่ประชุม กห./ทอ./ยศ.ทอ.
วาระที่ ๖ เรื่องของ ผู้บังคับบัญชา
วาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
จบการประชุม

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด