๑๓ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ โดยมี น.อ.พงษ์พร มณเทียร ประจำ ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ หอประชุมกานตรัตน์  ทั้งนี้พระอาจารย์ได้เมตตามอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้ารับฟังธรรม ซึ่งมีหน่วยที่เข้ารับฟัง คือ  คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ., สวบ. ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

009

 

010

 

011

 

012

 

017

  

018

 

020