๒๐ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตโต, ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ ในหัวข้อ "อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข" โดยมี น.ท. หญิง สุพาณี พลแสน หัวหน้าแผนกวิทยบริการ กองวิทยบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธาน ณ หอประชุมกานตรัตน์  ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

009

 

010

 

013

 

011

 

012

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด