วันพุธที่ ๘ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ได้เรียนเชิญ น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายธรรมในหัวข้อ "อาโรคฺยปรมา ลาภา ลาภมีความไม่มีโรคเป็นเยี่ยมยอด" ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นขต.ทอ. เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ., สวบ.ทอ. และ ศซบ.ทอ. โดยมี น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธานฯ

 01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08