๒๙ – ๓๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ. จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสู่สุข โดยมี น.อ.ปรีชา  วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นประธานโครงการ พร้อมด้วยคณะ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ., ขรก., ลจ., พนง.ราชการ และครอบครัว ทอ. ร่วมปฏิบัติธรรม โดยกราบอาราธนา พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ณ พุทธสถาน กอศ.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016