๓ – ๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ. จัดประชุมส่งเสริมสร้างทักษะผู้ทำการอบรมศีลธรรมแก่กำลังพล ทอ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ พัฒนางานสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ทอ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี น.อ.ปรีชา  วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเรียนเชิญ พล.ต.เฉลิมชัย  เสียงใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์โลกปัจจุบันด้านศีลธรรม” ณ พุทธสถาน กอศ.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018

 

019