๕ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ได้กราบอาราธนา พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม, รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมในหัวข้อ "สร้างบ้าน สร้างบุญ" ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นขต.ทอ. เข้ารับฟังธรรมบรรยายประกอบด้วย สปช.ทอ., สลก.ทอ., สบ.ทอ., กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., กร.ทอ., ทสส.ทอ., กง.ทอ., จร.ทอ., สตน.ทอ., สนภ.ทอ., สธน.ทอ., สพ.ทอ. และพธ.ทอ. โดยมี น.ท.หญิง วราภรณ์  เกิงฝาก ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีฯ

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013