๖ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๕๓๙ น. น.อ.ปรีชา  วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.ประทีป   เรืองทรัพย์ รอง.ผอ.กอศ.ยศ.ทอ, น.อ.สุรรัตน์  จันทะนาข่า ช่วยราชการ ยศ.ทอ. และคณะ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.ประกอบด้วย ร.ท.อานนท์  อินทร์เถื่อน., ร.ต.สหัสพล  กุลชาติ., ร.ต.บุญยัง  ชุ่มชื่น., ร.ต.ธีรยุทธ ฤทธินาคา และนายอัศนัยย์  ไวยานนท์ ร่วมปฏิบัติพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาบำเพ็ญกุศลสำหรับบุคคลสำคัญ (ศาลา SUPER VIP) โดยมี พล.อ.อ.สุรพล  พุทธมนต์ ผทค.(พิเศษ) ทอ. เป็นประธานฝ่ายทหารอากาศ และคุณนลินี  รัตนาวดี เป็นประธานฝ่ายพลเรือน  พร้อมด้วย  ขรก., ลจ., พนง.ราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018

 

019

 

020

 

021

 

022

 

023

 

024

 

025

 

026

 

027

 

028

 

029

 

030

 

031