๓๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๘๐๐ น. ร.ท.อานนท์  อินทร์เถื่อน อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.อัศนัยย์  ไวยานนท์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมการปลูกฝังความเป็นทหารอากาศ ให้กับ นจอ.ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมทหาร ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007