วันพุธที่ ๙ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้นิมนต์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎแห่งกรรม" ณ หอประชุมกานตรัตน์ มี นขต.ทอ. เข้าฟังบรรยายประกอบด้วย คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ. และ สวบ.ทอ. โดยมี น.ต.หญิง พนัสดา สวัสดิโยดม นกพ.กกพ.บก.คปอ. เป็นประธานในพิธีฯ

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011