วันพุธที่ ๑๐ ก.พ.๖๔  เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนเชิญน.อ.กฤษณพล  ปราบพาล รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ธรรมะข้างถนน" ณ หอประชุมกานตรัตน์ มี นขต.ทอ. เข้าฟังบรรยายดังนี้ คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ., สวบ.ทอ.และ ศซบ.ทอ. โดยมี น.ท.หญิง วราภรณ์  เกิงฝาก ประจำ สวบ.ทอ.เป็นประธาน

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008