วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้กราบอาราธนาพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เป็นพระวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ณ หอประชุมกานตรัตน์  มี นขต.ทอ. เข้ารับฟังการบรรยายดังนี้ สอ.ทอ., รร.นนก., สก.ทอ., ขส.ทอ., พอ., และ สพ.ทอ. โดยมี ร.อ.สุวิทย์  ใจหาญ นายทหารจัดหา แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธาน

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012