วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น. น.อ.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจน์  ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบำเบ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และบุคลากรกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010