วันพุธที่ ๒๐ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๙ – ๑๐๐๐ น. น.อ.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจน์ ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ., น.ท.มนูญ  จงคอยกลาง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติพิธีสักการะพระพุทธชินราชฯ, พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บน.๖ ครบรอบ ๘๑ ปี โดยมี น.อ.อธิราชศิริทรัพย์ ผบ.บน.๖ เป็นประธานในพิธีฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่อดีตข้าราชการ บน.๖
ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว โดยมี พล.อ.อ.คณาพันธุ์  สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยอดีต ผบช. และ ผบช.ระดับสูง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๖ ร่วมพิธีฯ ณ บน.๖

001

 

002

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

018

 

015

 

016

 

017