วันอังคารที่ ๑๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๗๐๙ น. น.อ.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจ ประจำ ยศ.ทอ. ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ., น.ท.นรบดี  ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ., ร.ท.ธนพล  ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และร.ต.อัศนัยย์ ไวยานนท์  อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เพื่อปฏิบัติพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างอากาศ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ประจำปี ๖๕ โดยมี พล.อ.ท.เฉลิม  เกตุรุ่ง จก.ชอ. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยอดีต ผบช. และ ผบช.ระดับสูง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ชอ.ทอ. ร่วมพิธีฯณ บก.ชอ.และ สมส.ทอ.บางซื่อ

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017