วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๐๐ น.  ร.ท.ธีรยุทธ  ฤทธินาคา อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.  รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขัง เรื่อง "ทำดีเริ่มต้นที่ตัวเรา" ณ รจ.ทอ.

001

 

002