วันอังคารที่ ๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ น.  น.ท.มนูญ  จงคอยกลาง  อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.  รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติหน้าที่บรรยายวิชาคุณธรรมจริยธรรม ฯ หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๔๒  ณ ห้องบรรยายทองประเสริฐ รร.คท.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004