วันพุธที่ ๘ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ.ได้เรียนเชิญ  น.อ.กฤษณพล ปราบพาล ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยาย

ในหัวข้อ"คิดอย่างไรใจเป็นสุข"ณ หอประชุม กานตรัตน์

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011