วันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ. ได้กราบอาราธนา พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร, ดร. ผช.วัดเจริญธรรมาราม เป็นพระวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ "คิดอย่างไรใจเป็นสุข" ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009